21 Yǐlìyà qián lái duì zhòng mín shuō , nǐmen xīn chí liǎng yì yào dào jǐshí ne . ruò Yēhéhuá shì shén , jiù dāng shùncóng Yēhéhuá . ruò bā lì shì shén , jiù dāng shùncóng bā lì . zhòng mín yī yán bù dá .