11 Yēhéhuá shuō , nǐ chūlai zhàn zaì shān shàng , zaì wǒ miànqián . nàshí Yēhéhuá cóng nàli jīngguò , zaì tā miànqián yǒu liè fēng dà zuò , bēng shān suì shí , Yēhéhuá què bú zaì fēng zhōng . fēng hòu dìzhèn , Yēhéhuá què bú zaì qízhōng .