10 Tā shuō , wǒ wèi Yēhéhuá wàn jūn zhī shén dà fā rèxīn . yīnwei Yǐsèliè rén beìqì le nǐde yuē , huǐhuaì le nǐde tán , yòng dāo shā le nǐde xiānzhī , zhǐ shèngxia wǒ yī gèrén , tāmen hái yào xún suǒ wǒde méng .