13 Yǐlìyà tīngjian , jiù yòng waìyī méng shàng liǎn , chūlai zhàn zaì dòng kǒu . yǒu shēngyīn xiàng tā shuō , Yǐlìyà a , nǐ zaì zhèlǐ zuò shénme .