7 Nǐ dāng ēn dāi Jīliè rén Bāxīlái de zhòng zǐ , shǐ tāmen cháng yǔ nǐ tóng xí chī fàn . yīnwei wǒ duǒbì nǐ gēge Yēshālóng de shíhou , tāmen ná shíwù lái yíngjiē wǒ .