Lièwángjìshang 2:9

9 Xiànzaì nǐ búyào yǐ tā wèi wú zuì . nǐ shì cōngming rén , bì zhīdào zĕnyàng dāi tā , shǐ tā bái tóu jiàn shā , liúxuè xià dào yīnjiān .