7 Yǐ sè liè wáng zhào lė guó zhōng dė zhǎng lǎo lái, duì tā mėn shuō, qǐng nǐ mėn kàn kàn, zhè rén shì zěn yàng dė móu hài wǒ, tā xiān chà qiǎn rén dào wǒ zhè lǐ lái, yào wǒ dė qī zi, er nǚ, hé jīn yín, wǒ bìng méi yǒu tuī cí tā。