6 Dàn míng rì yuē zài zhè shí hou, wǒ hái yào chà qiǎn chén PŪ dào nǐ nà lǐ, sōu chá nǐ dė jiā hé nǐ PŪ rén dė jiā, jiāng nǐ yǎn zhōng yī qiè suǒ xǐ ài dė dōu ná lė qù。