9 Gù cǐ, yǐ sè liè wáng duì biàn hā dá dė shǐ zhě shuō, nǐ mėn gào su wǒ zhǔ wǒ wáng shuō, wáng tóu yī cì chà qiǎn rén xiàng PŪ rén suǒ yào dė, PŪ rén dōu yī cóng。 dàn zhè cì suǒ yào dė, wǒ bù néng yī cóng。 shǐ zhě jìu qù huí fù biàn hā dá。