15 Mǐ gāi yǎ dào wáng miànqián , wáng wèn tā shuō , Mǐgāiyǎ a , wǒmen shàng qù gōng qǔ Jīliè de là mò kĕyǐ bùkĕ yǐ . tā huídá shuō , kĕyǐ shàng qù , bìrán déshèng , Yēhéhuá bìjiāng nà chéng jiāo zaì wáng de shǒu zhōng .