35 Nà rì , zhèn shì yuè zhàn yuè mĕng , yǒu rén fú wáng zhàn zaì chē shàng , dǐdǎng Yàlán rén . dào wǎnshang , wáng jiù sǐ le , xuè cóng shāng chù liú zaì chē zhōng .