48 Yuēshāfǎ zhìzào Tāshī chuán zhǐ , yào wǎng éfĕi qù , jiāng jīnzi yùn lái . zhǐshì méiyǒu qù , yīnwei chuán zaì Yǐxúnjiābiépò huaì le .