6 Bìng jiànzào yǒu zhùzi de lángzi , cháng wǔ shí zhǒu , kuān sān shí zhǒu . zaì zhè láng qián yòu yǒu lángzi , láng waì yǒu zhùzi hé táijiē .