8 Láng hòu yuàn neì yǒu Suǒluómén zhù de gōng shì . gōngzuò yǔ zhè gōngzuò xiāngtóng . Suǒluómén yòu wèi suǒ qǔ fǎlǎo de nǚér jiànzào yī gōng , zuòfǎ yǔ zhè lángzi yíyàng .