15 Suǒluómén shuō , Yēhéhuá Yǐsèliè de shén shì yīngdāng chēngsòng de . yīn tā qéng kǒu xiàng wǒ fù Dàwèi suǒ yīngxǔ de , yĕ qīn shǒu chéngjiù le .