16 Tā shuō , zì cóng wǒ lǐng wǒ mín Yǐsèliè chū Āijí yǐlái , wǒ wèicéng zaì Yǐsèliè gè zhīpaì zhōng xuǎnzé yī chéng jiànzào diàn yǔ wèi wǒ míng de jū suǒ , dàn jiǎnxuǎn Dàwèi zhìlǐ wǒ mín Yǐsèliè .