36 Qiú nǐ zaì tiān shàng chuí tīng , shèmiǎn nǐ púrén Yǐsèliè mín de zuì , jiāng dāng xíng de shàn dào zhǐjiào tāmen , qiĕ jiàng yǔ zaì nǐde dì , jiù shì nǐ cìgĕi nǐ mín wèi yè zhī dì .