56 Yēhéhuá shì yīngdāng chēngsòng de . yīnwei tā zhào zhe yīqiè suǒ yīngxǔ de cì píngān gĕi tāde mín Yǐsèliè rén , fán jiè tā púrén Móxī yīngxǔ cì fú de huà , yī gōu dōu méiyǒu luō kōng .