19 Yòu jiànzào suǒyǒude jī huò chéng , bìng tún chē hé mǎ bīng de chéng , yǔ Yēlùsǎlĕng , Lìbānèn , yǐjí zìjǐ zhìlǐ de quán guó zhōng suǒ yuàn jiànzào de .