17 Yà hā xiè guǒrán sǐ le , zhēng rú Yēhéhuá jiè Yǐlìyà suǒ shuō de huà . yīn tā méiyǒu érzi , tā xiōngdi Yuēlán jiēxù tā zuò wáng , zhèngzaì Yóudà wáng Yuēshāfǎ de érzi Yuēlán dì èr nián .