14 Yé hù fēnfu shuō , huó zhuō tāmen . gēn cóng de rén jiù huó zhuō le tāmen , jiāng tāmen shā zaì jiǎn yáng maó zhī chù de kēng bian , gòng sì shí èr rén , méiyǒu liú xià yī gè .