13 Yùjiàn Yóudà wáng yà hā xiè de dìxiōng , wèn tāmen shuō , nǐmen shì shuí . huídá shuō , wǒmen shì yà hā xiè de dìxiōng , xiànzaì xià qù yào wèn wáng hé taì hòu de zhòng zǐ ān .