3 Jiē le zhè xìn , jiù kĕyǐ zaì nǐmen zhǔrén de zhòng zǐ zhōng xuǎnzé yī gè xián néng hé yí de , shǐ tā zuò tā fùqin de wèi , nǐmen yĕ kĕYǐwèi nǐmen zhǔrén de jiā zhēng zhàn .