12 Bìng wà jiàng , shí jiàng , yòu mǎi mù liào hé zaó chéng de shítou , xiūlǐ Yēhéhuá diàn de pò huaì zhī chù , yǐjí xiūlǐ diàn de gèyàng shǐyòng .