13 Dàn nà fèng dào Yēhéhuá diàn de yínzi , méiyǒu yòng yǐ zuò Yēhéhuá diàn lǐ de yín bēi , là jiǎn , wǎn , haó , hé bié yàng de jīn yínqì mǐn ,