9 Jìsī Yéhéyédà qǔ le yī gè guìzi , zaì guì gaì shàng zuān le yī gè kūlóng , fàng yú tán páng , zaì jìn Yēhéhuá diàn de yòubiān . shǒu mén de jìsī jiāng fèng dào Yēhéhuá diàn de yīqiè yínzi tóu zaì guì lǐ .