10 Nǐ dá baì le Yǐdōng rén jiù xīn gāo qì ào , nǐ yǐ cǐ wèi róngyào , zaì jiā lǐ ān jū jiù bā le , wèihé yào rĕ huò , shǐ zìjǐ hé Yóudà guó yītóng baì wáng ne .