28 Yé Luóbōān qíyú de shì , fán tā suǒ xíng de hé tāde yǒng lì , tā zĕnyàng zhēng zhàn , zĕnyàng shōu huí Dàmǎsè hé xiānqián shǔ Yóudà de Hāmǎ guī Yǐsèliè , dōu xiĕ zaì Yǐsèliè zhū wáng jì shàng .