6 Què méiyǒu zhìsǐ shā wáng zhī rén de érzi , shì zhào Móxī lǜfǎ shū shàng Yēhéhuá suǒ fēnfu de shuō , bùkĕ yīn zǐ shā fù , yĕ bùkĕ yīn fù shā zǐ , gèrén yào wèi bĕn shēn de zuì ér sǐ .