8 Nàshí , yà mǎ xiè chāiqiǎn shǐzhĕ qù jiàn yé hù de sūnzi yuē hā sī de érzi Yǐsèliè wáng yuē a shī , shuō , nǐ lái , wǒmen èr rén xiāng jiàn yú zhàn cháng .