3 Què xiàofǎ Yǐsèliè zhū wáng suǒ xíng de , yòu zhào zhe Yēhéhuá cóng Yǐsèliè rén miànqián gǎn chū de waìbāngrén suǒ xíng kĕ zēng de shì , shǐ tāde érzi jīng huǒ ,