7 Yàhāsī chāiqiǎn shǐzhĕ qù jiàn Yàshù wáng tí gé là pí liè sè , shuō , wǒ shì nǐde púrén , nǐde érzi . xiànzaì Yàlán wáng hé Yǐsèliè wáng gōngjī wǒ , qiú nǐ lái jiù wǒ tuōlí tāmende shǒu .