6 Dāngshí Yàlán wáng Lìxùn shōu huí Yǐlā tā guīyǔ Yàlán , jiāng Yóudà rén cóng Yǐlā tā gǎn chū qù . Yàlán rén ( yǒu zuò Yǐdōng rén de ) jiù lái dào Yǐlā tā , zhù zaì nàli , zhídào jīnrì .