11 Zaì qiū tán shàng shāoxiāng , xiàofǎ Yēhéhuá zaì tāmen miànqián gǎn chū de waìbāngrén suǒ xíng de , yòu xíng è shì rĕ dòng Yēhéhuá de nùqì .