9 Yǐsèliè rén ànzhōng xíng bú zhēng de shì , wéibeì Yēhéhuá tāmende shén , zaì tāmen suǒyǒude chéngyì , cóng le wàng lóu zhídào jiāngù chéng , jiànzhù qiū tán .