21 Kàn nǎ , nǐ suǒ yǐkào de Āijí shì nà yēshāng de wĕi zhàng rén ruò kào zhè zhàng , jiù bì cī tòu tāde shǒu . Āijí wáng fǎlǎo xiàng yīqiè yǐkào tāde rén yĕ shì zhèyàng .