31 Búyào tīng Xīxījiā de huà . yīn Yàshù wáng rúcǐ shuō , nǐmen yào yǔ wǒ héhǎo , chūlai tóu jiàng wǒ , gèrén jiù kĕyǐ chī zìjǐ pútàoshù hé wúhuāguǒ shù de guǒzi , hē zìjǐ jǐng lǐ de shuǐ .