30 Yĕ búyào tīng Xīxījiā shǐ nǐmen yǐkào Yēhéhuá , shuō Yēhéhuá bìyào zhĕngjiù wǒmen , zhè chéng bì bù jiāo zaì Yàshù wáng de shǒu zhōng .