3 Zhù Bótèlì de xiānzhī méntǔ chūlai jiàn Yǐlìshā , duì tā shuō , Yēhéhuá jīnrì yào jiē nǐde shīfu líkāi nǐ , nǐ zhīdào bù zhīdào . tā shuō , wǒ zhīdào , nǐmen búyào zuò shēng .