3 Yēhéhuá a , qiú nǐ jìniàn wǒ zaì nǐ miànqián zĕnyàng cún wánquán de xīn , àn chéngshí xíngshì , yòu zuò nǐ yǎn zhōng suǒ kàn wéi shàn de . Xīxījiā jiù tòngkū le .