31 Yuē hā sī dēng jī de shíhou nián èr shí sān suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng sān gè yuè . tā mǔqin míng jiào hā mù tā , shì Lìná rén Yēlìmǐ de nǚér .