9 Yúshì , Yǐsèliè wáng hé Yóudà wáng , bìng Yǐdōng wáng , dōu yītóng qù rǎo xíng qī rì de lùchéng . jūnduì hé suǒ daì de shēngchù méiyǒu shuǐ hē .