27 Fùrén shàng le shān , dào shén rén nàli , jiù bào zhù shén rén de jiǎo . jī hā xī qián lái yào tuī kāi tā , shén rén shuō , yóu tā ba . yīnwei tā xīnli chóukǔ , Yēhéhuá xiàng wǒ yǐnmán , méiyǒu zhǐshì wǒ .