29 Yǐlìshā fēnfu jī hā xī shuō , nǐ shù shàng yào , shǒu ná wǒde zhàng qián qù . ruò yùjiàn rén , búyào xiàng tā wèn ān . rén ruò xiàng nǐ wèn ān , yĕ búyào huídá . yào bǎ wǒde zhàng fàng zaì háizi liǎn shàng .