11 Nǎi màn què fānù zǒu le , shuō , wǒ xiǎng tā bìdéng chūlai jiàn wǒ , zhàn zhe qiúgào Yēhéhuá tā shén de míng , zaì huàn chù yǐshàng yáo shǒu , zhì hǎo zhè dàmáfēng .