15 Nǎi màn daì zhe yīqiè gēnsuí tāde rén , huí dào shén rén nàli , zhàn zaì tā miànqián , shuō , rújīn wǒ zhīdào , chúle Yǐsèliè zhī waì , pǔ tiān xià méiyǒu shén . xiànzaì qiú nǐ shōu diǎn púrén de lǐwù .