18 Shén rén céng duì wáng shuō , míngrì yuē dào zhè shíhou , zaì sǎ Mǎlìyà chéng ménkǒu , èr xì Yàdà maì yào maì yín yī Shĕkèlè , yī xì yà xì miàn yĕ yào maì yín yī Shĕkèlè .