16 Zhòngrén jiù chū qù , lǔlǜe Yàlán rén de yíng pán . yúshì yī xì yà xì miàn maì yín yī Shĕkèlè , èr xì Yàdà maì yĕ maì yín yī Shĕkèlè , zhēng rú Yēhéhuá suǒ shuō de .