19 Nà jūnzhǎng duì shén rén shuō , jí biàn Yēhéhuá shǐ tiān kāi le chuānghu , yĕ bùnéng yǒu zhè shì . shén rén shuō , nǐ bì qīnyǎn kànjian , què bùdé chī .