11 Yé hù chūlai , huí dào tā zhǔrén de chénpú nàli , yǒu yī rén wèn tā shuō , píngān ma . zhè kuáng wàng de rén lái jiàn nǐ yǒu shénme shì ne . huídá shuō , nǐmen rèn dé nà rén , yĕ zhīdào tā shuō shénme .